Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest NetVestments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żelaznej 69 a lok. 1, 00-871 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000493984, posiadająca nr NIP 5272708388, REGON 147062903, Kapitał zakładowy 5 000 zł.
 2. Dostęp do danych osobowych mają tylko osoby upoważnione.
 3. Dane osobowe są podawane przez Użytkowników i Użytkowników firmowych dobrowolnie
 4. Dane osobowe przetwarzane są dla potrzeb zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu i realizacji jego funkcji matrymonialnej, społecznościowej oraz promocyjno - marketingowej (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 5. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisu art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) czyli za zgodą osoby, której dotyczą.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest konieczne dla realizacji usług Portalu, nie dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji celu ich przetwarzania.
 7. Poprzez Rejestrację Użytkownik i Użytkownik firmowy wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu i realizacji jego funkcji matrymonialnej, społecznościowej oraz promocyjno - marketingowej (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).?
 8. Użytkownik i Użytkownik firmowy ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania ich aktualizacji oraz usunięcia.
 9. Dane osobowe nie są sprzedawane podmiotom trzecim, dostęp do danych osobowych mają Zalogowani Użytkownicy i Użytkownicy firmowi Portalu, jak również upoważnione osoby świadczące usługi związane z jego administracją.
 10. Administrator Portalu nie wykorzystuje wizerunku Użytkowników w celu promocji Portalu.
 11. Wizerunek Użytkowników nie jest umieszczany na stronie głównej Portalu, do której dostęp mają podmioty niezarejestrowane w Portalu.
 12. Użytkownik i Użytkownik firmowy powinien powstrzymać się od publikacji danych, o których mowa w art27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych )Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 13. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do Generalnego Inspektora Danych Osobowych.