Regulamin Portalu Chcę Poznać

I. Definicje

 1. Portal ? zbiór stron internetowych dostępnych pod adresem www.chcepoznac.pl.
 2. Użytkownik ? osoba fizyczna, która korzysta z Portalu w celach niezwiązanych z jej działalności gospodarczą lub zawodową, która utworzyła Konto.
 3. Użytkownik firmowy - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która utworzyła Konto Firmowe dla siebie jako przedsiębiorcy, określonej usługi lub produktu, akcji charytatywnej bądź społecznej.
 4. Konto ? część serwisu raz z zespołem rozwiązań informatycznych pozwalających korzystać z Portalu Zalogowanym Użytkownikom.
 5. Konto Firmowe ? część serwisu wraz z zespołem rozwiązań informatycznych pozwalających korzystać z Portalu Zalogowanym Użytkownikom firmowym, którzy stworzyli Konto Firmowe dla siebie jako przedsiębiorcy, określonej usługi lub produktu, akcji charytatywnej bądź społecznej.
 6. Rejestracja w Portalu ? to proces wieloetapowy polegający na założeniu konta w Portalu. Czynność odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracji zgodnie z podanymi opisami pól formularza, a następnie zatwierdzenia tegoż formularza albo poprzez założenie Konta za pomocą portalu Facebook. Użytkownik lub Użytkownik firmowy podczas procesu rejestracji otrzyma możliwość logowania się w Portalu.
 7. Zalogowany Użytkownik ? Użytkownik lub Użytkownik Firmowy, który posiada Konto lub Konto firmowe w Portalu i wykonał operację logowania w Portalu, uzyskując tym samym dostęp do treści przeznaczonych dla zalogowanych użytkowników. Użytkownik taki ma także dostęp do stron internetowych będących reprezentacją graficzną i tekstową konta tegoż użytkownika. Materiały widoczne w takiej sekcji są przeznaczone tylko dla zalogowanego użytkownika.
 8. Profil ? profil stworzony przez Użytkownika.
 9. Profil firmowy ? profil stworzony przez Użytkownika firmowego.
 10. Wzajemne zaznaczenie ? sytuacja, w której Użytkownik lub Użytkownik firmowych wcisnął przycisk ?chcę poznać? na Koncie lub Koncie firmowym drugiego użytkownika, który uprzednio już wcisnął przycisk ?chcę poznać na koncie pierwszego Użytkownika lub Użytkownika Firmowego.
 11. Poczta portalu - zespół stron internetowych Portalu umożliwiający przeglądanie, wysyłanie po Wzajemnych zaznaczeniu i usuwanie wiadomości tekstowych pomiędzy Użytkownikami Zalogowanymi w Portalu.
 12. Poczta firmowa ? zespół stron internetowych Portalu umożliwiający komunikację pomiędzy Użytkownikami firmowymi a Użytkownikami bez występowania mechanizmu Wzajemnego zaznaczenia.
 13. Administrator Portalu ? NetVestments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żelazna 69 a lok. 1, 00-871 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000493984 , posiadająca nr NIP 5272708388 , REGON147062903 , Kapitał zakładowy 5 000 zł.
 14. Żeton ? jednostka, która jest pobierana, przez Administratora Portalu , od Użytkowników lub Użytkowników firmowych w sytuacji, gdy nastąpiło Wzajemne Zaznaczenie. Nabywana przez Użytkownika lub Użytkownika firmowego odpłatnie lub pod tytułem darmym, po uzyskaniu kodu.
 15. Przycisk Chcę poznać ? przycisk umieszczony na Profilu oraz Profilu firmowym, którego kliknięcie jest równoznaczne z wyrażaniem zainteresowania nawiązaniem kontaktu z innym Użytkownikiem lub Użytkownikiem firmowym oraz wymaga posiadania co najmniej 1 (jednego) żetonu. Nieodwzajemnione kliknięcie w przycisk Chcę poznać nie jest ujawnione innym Użytkownikom i Użytkownikom firmowym.

II. Użytkownik

 1. Użytkownikiem Portalu może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 15 lat i posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego na utworzenie Konta. Dokonując procesu Rejestracji osoba niepełnoletnia oświadcza, że posiada zgodę, o której mowa powyżej.
 2. Użytkownik może mieć tylko jedno Konto. Nie stoi to na przeszkodzie, żeby posiadał również Konta firmowe. W przypadku naruszenie tego zapisu Administrator może usunąć wszystkie Konta oraz Konta firmowe należące do tego Użytkownika.
 3. Użytkownik uzyskuje dostęp do treści Portalu po Zalogowaniu.
 4. Użytkownik może otrzymywać rabaty od Użytkowników firmowych, korzystać z ich ofert promocyjnych oraz brać udział w organizowanych przez nich konkursach, pisać do nich wiadomości nawet gdy nie posiada ani jednego żetonu,
 5. Użytkownik może klikać w Przycisk Chcę poznać gdy posiada co najmniej 1 (jeden) żeton. Żetony Użytkownik może nabyć odpłatnie jak również nieodpłatnie.
 6. Użytkownik może pisać wiadomości do innych Użytkowników dopiero po wystąpieniu Wzajemnego zaznaczenia, za które pobierany jest od niego 1 (jednego) żeton.
 7. Zakazane jest wysyłanie wiadomości sprzecznych z prawem oraz naruszających dobre obyczaje. W razie naruszenia tego punktu Administrator jest uprawniony do czasowego zablokowania lub usunięcia Konta.
 8. Zakazane jest umieszczanie przez Użytkownika na swoim Profilu informacji o celach komercyjnych, w tym informacji handlowej, jak również wysyłanie wiadomości o tym charakterze do innych Użytkowników. W celach powyższych istnieje możliwość założenia Konta Firmowego.
 9. Zakazane jest umieszczanie zdjęć przedstawiających inną osobę niż postać Użytkownika, naruszających prawo, o charakterze pornograficznych, jak również sprzecznych z dobrymi obyczajami. W razie naruszenia tego punktu Administrator jest uprawniony do usunięcia zdjęcia, czasowego zablokowania lub usunięcia Konta.
 10. W sytuacji, gdyby zachodziło podejrzenie, że zdjęcie przedstawia inną osobę niż Użytkownika Administrator jest uprawniony od podjęcia czynności weryfikacyjnych, a w przypadku braku reakcji Użytkownika Administrator może usunąć zdjęcie, zawiesić albo usunąć Konto tego Użytkownika.
 11. Zakazane jest umieszczania na Profilu informacji sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, jak również danych kontaktowych lub innych informacji umożliwiających komunikację pomiędzy Użytkownikami z ominięciem mechanizmu Wzajemnego Zaznaczenia. Administrator jest uprawniony do usunięcia takich danych, zawieszenia lub usunięcia Konta tego Użytkownika.
 12. Wszelkie dane i informacje udostępniane są przez Użytkownika dobrowolnie. Użytkownik wprowadzając dane i zdjęcia oświadcza, że jest uprawniony do ich umieszczenia i swoim działaniem nie narusza praw osób trzecich. Wszelkie informacje i dane umieszczone przez Użytkownika na Profilu powinny być prawdziwe. Użytkownik powinien powstrzymać się od umieszczenia na swoim Profilu danych, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 13. Użytkownik wyraża zgodę, na to, że umieszczone przez niego zdjęcia, dane i informację będą dostępne dla innych Użytkowników oraz Użytkowników firmowych, jak również dla Administratora i podmiotów z nim współpracujących, w zakresie wymaganym w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu i przestrzegania postanowień Regulaminu.
 14. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści umieszczone na swoim Profilu.
 15. Zabronione jest utrwalanie, kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie danych i zdjęć umieszczonych na Profilach innych Użytkowników. Jak również podejmowanie działań mogących naruszać prywatność innych Użytkowników.
 16. Użytkownik zobowiązany jest do niepodejmowania działań zakłócających pracę Portalu, jak również uciążliwych dla innych Użytkowników lub Użytkowników firmowych.
 17. Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 18. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Administratora cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.

III. Użytkownik firmowy

 1. Użytkownikiem Firmowym Portalu może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która utworzyła Konto Firmowe dla siebie jako przedsiębiorcy, określonej usługi lub produktu, akcji charytatywnej bądź społecznej.
 2. Użytkownik firmowy uzyskuje dostęp do treści Portalu po Zalogowaniu.
 3. Użytkownik firmowy może klikać w Przycisk Chcę poznać gdy posiada co najmniej 1 (jeden) żeton. Żetony Użytkownik firmowy może nabyć odpłatnie jak również nieodpłatnie.
 4. Użytkownik firmowy może pisać wiadomości do Użytkowników za pomocą Poczty firmowej, w której nie jest wymagane wystąpienie mechanizmu Wzajemnego Zaznaczenia. Użytkownik firmowy może również pisać wiadomości do innych Użytkowników za pomocą Poczty z wykorzystaniem mechanizmu Wzajemnego zaznaczenia, za które pobierany jest od niego 1 (jeden) żeton. W przypadku nawiązania kontaktu z Użytkownikiem za pomocą mechanizmu Wzajemnego Zaznaczenia, Użytkownik firmowy zobowiązany jest zaoferować mu upominek niedostępny dla Użytkowników, w stosunku do których nie nastąpiło Wzajemne zaznaczenie.
 5. Użytkownik firmowy jest uprawniony do używania Poczty firmowej tylko w zakresie wysyłania rabatów, informacji o organizowanych konkursach, przecenach, promocjach. Zakazane jest wysyłanie informacji handlowej dotyczącej niepromocyjnej oferty. W przypadku naruszenia tego punktu Administrator jest uprawniony do czasowego zablokowania lub usunięcia konta Firmowego.
 6. Zakazane jest stosowanie Poczty firmowej do nawiązywania z użytkownikami Portalu Kontaktów o charakterze innym niż komercyjny i biznesowy, w tym podejmowanie działań mających na celu ominięcie mechanizmu Wzajemnego zaznaczenia. W przypadku podjęcia takiego działania Administrator Portalu uprawniony jest do usunięcia Konta firmowego, a w sytuacji, gdy zachodzi tożsamość pomiędzy Użytkownikiem i Użytkownikiem firmowym, również Konta.
 7. Zakazane jest wysyłanie wiadomości sprzecznych z prawem oraz naruszających dobre obyczaje. W razie naruszenie tego punktu Administrator jest uprawniony do czasowego zablokowania lub usunięcia Konta firmowego.
 8. Użytkownik firmowy może umieszczać na swoim Profilu informacje o celach komercyjnych, w tym informację handlową, jak również wysyłać wiadomości o tym charakterze do innych Użytkowników z zastrzeżeń punktu 21.
 9. Zakazane jest umieszczanie zdjęć niezwiązanych chociażby pośrednio z działalnością Użytkownika firmowego, naruszających prawo, o charakterze pornograficznych, jak również sprzecznych z dobrymi obyczajami. W razie naruszenia tego punktu Administrator jest uprawniony do usunięcia zdjęcia, czasowego zablokowania lub usunięcia Konta.
 10. Administrator jest uprawniony od podjęcia czynności weryfikacyjnych, mających na celu ustalenie prawdziwości informacji podanych na Profilu firmowym przez Użytkownika firmowego, a w przypadku braku reakcji Użytkownika firmowego na zapytanie, Administrator może usunąć informację, zawiesić albo usunąć Konto Firmowe tego Użytkownika firmowego.
 11. Zakazane jest umieszczania na Profilu firmowym informacji sprzecznych z prawem, naruszających, dobrymi obyczajami lub naruszających zasady uczciwej konkurencji. Administrator jest uprawniony do usunięcia takich danych, zawieszenia lub usunięcia Konta tego Użytkownika firmowego.
 12. Wszelkie dane i informacje udostępniane są przez Użytkownika dobrowolnie. Użytkownik firmowy wprowadzając dane i zdjęcia oświadcza, że jest uprawniony do ich umieszczenia i swoim działaniem nie narusza praw osób trzecich. Wszelkie informacje i dane umieszczone przez Użytkownika firmowego na Profilu firmowym powinny być prawdziwe. Użytkownik firmowy powinien powstrzymać się od umieszczenia na swoim Profilu danych, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 13. Użytkownik firmowy wyraża zgodę, na to, że umieszczone przez niego zdjęcia, dane i informację będą dostępne dla innych Użytkowników oraz Użytkowników firmowych, jak również dla Administratora i podmiotów z nim współpracujących, w zakresie wymaganym w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu i przestrzegania postanowień Regulaminu.
 14. Użytkownik firmowy ponosi odpowiedzialność za treści umieszczone na swoim Profilu.
 15. Zabronione jest utrwalanie, kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie danych i zdjęć umieszczonych na Profilach innych Użytkowników. Jak również podejmowanie działań mogących naruszać prywatność innych Użytkowników. Zabronione jest także tworzenie baz danych osobowych na podstawie informacji uzyskanych w Portalu. Zabronione jest udostępnianie podmiotom trzecim jakichkolwiek danych Użytkowników Portalu.
 16. Użytkownik firmowy obowiązany jest do niepodejmowania działań zakłócających pracę Portalu, jak również uciążliwych dla innych Użytkowników lub Użytkowników firmowych.
 17. Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 18. Użytkownik firmowy nie może bez pisemnej zgody Administratora cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.
 19. Użytkownik firmowy może wcisnąć przycisk ?chcę poznać? znajdujący się na Koncie innego Użytkownika firmowego lub Koncie Użytkownika, tylko jeśli gotów jest danemu użytkownikowi zaoferować upominek lub inną korzyść o wartości rynkowej co najmniej 50 (pięćdziesięciu) złotych w dniu wciśnięcia przycisku. Korzyść nie musi być oferowana tytułem darmym, jednak zakazane jest oferowanie zawarcia umowy sprzedaży, leasingu, najmu, dzierżawy, pożyczki, kredytu w drodze Wzajemnego zaznaczenia. Powyższy mechanizm prowadzi do powstania zobowiązania jedynie pomiędzy użytkownikami, którzy wcisnęli przycisk "Chce poznać" - Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie takowego zobowiązania.

IV. Żetony

 1. Użytkownik oraz Użytkownik firmowy mogą klikać przycisk ?chcę poznać? tylko wtedy gdy posiadają co najmniej 1 (jeden) żeton.
 2. Co do zasady żetony nabywane są odpłatnie.
 3. Za Wzajemne zaznaczenie pobierany jest 1 (jeden) żeton od obu Użytkowników lub Użytkowników firmowych.
 4. Nabyte żetony nigdy nie tracą ważności, za wyjątkiem sytuacji gdy Konto lub Konto firmowe zostało usunięte przez Użytkownika lub Użytkownika firmowe albo Administratora w skutek naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.

V. Poczta Firmowa

 1. Poczta firmowa umożliwia komunikację pomiędzy Użytkownikami firmowymi a Użytkownikami bez występowania mechanizmu Wzajemnego zaznaczenia.
 2. Wiadomości wysyłane Pocztą firmową kierowana są do odrębnej zakładki zwanej ?Konkursy i rabaty?.
 3. Użytkownik i Użytkownik firmowy wyraża zgodę aby otrzymywać reklamy, informacje handlowe, treści o charakterze komercyjnym lub promocyjnym od Profili firmowych, w ramach Poczty Firmowej i Poczty Portalu.

VI. Administrator

 1. Administrator jest uprawniony do przeprowadzenia działań weryfikacyjnych mających na celu kontrolę treści umieszczonych na Portalu oraz w Profilach i Profilach firmowych pod względem ich zgodności w niniejszym Portalu. Administrator jest również uprawniony do wprowadzenia systemu dokonującego takiej kontroli w sposób zautomatyzowany.
 2. W przypadku skierowania jakichkolwiek roszczeń do Administratora lub też żądania udostępnienia danych Użytkownika lub Użytkownika firmowego przez uprawnione organy lub przez podmiot zamierzający dochodzić roszczeń, Administrator jest uprawniony do zapoznania się ze stanem faktycznym oraz do ewentualnego zabezpieczenia i przekazania danych Użytkownika lub Użytkownika firmowego, niezbędnych do realizacji i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub spełnienia żądań.
 3. Kształtowanie zawartości Portalu jest wyłącznym uprawnieniem Administratora. Administrator jest uprawniony w szczególności do modyfikacji i usunięcia treści i funkcji Portalu, a także przeniesienia praw do Portalu wraz z bazą danych Użytkowników i Użytkowników firmowych.
 4. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. wady fizyczne i prawne oferowanych przez Portal usług,
  2. przerwy w funkcjonowaniu Portalu,
  3. funkcjonowanie systemów teleinformatycznych oraz sieci telekomunikacyjnych przy dokonywaniu płatności za Żetony
  4. szkody spowodowane przez Użytkowników lub Użytkowników firmowych w związku z funkcjonowaniem Portalu lub ich działalnością na nim, w tym związane z naruszeniem przez nich Regulaminu, nieuprawnionym wykorzystaniem danych zawartych w Profilu lub Profilu firmowy, podaniem danych nieprawdziwych, niekompletnych, nieaktualnych, lub zaniechaniem ich aktualizacji,
  5. szkody spowodowane przez Użytkowników lub Użytkowników firmowych poprzez naruszenie praw osób trzecich,
  6. szkody spowodowane działaniem osób trzecich,
  7. problemy lub utrudnienia techniczne związane z działaniem sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego, które utrudniają lub uniemożliwiają korzystanie z Portalu lub z usług oferowanych za jego pośrednictwem.
 5. Administrator jest uprawniony do częściowego lub całkowitego wyłączenia czasowego Portalu w celu przeprowadzenia jego naprawy lub modernizacji bez konieczności uprzedniego poinformowania o tym Użytkowników lub Użytkowników firmowych.
 6. Administrator jest uprawniony do udostępnienia podmiotom trzecim Portalu, w tym udzielenia dostępu do Kont, Profili, Kont firmowych i Profili w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu, zapewnienia jego obsługi i przestrzegania Postanowień Regulaminu.
 7. Administrator jest uprawniony do powierzenia podmiotowi trzeciemu administracji danymi osobowymi.
 8. Administrator jest uprawniony do przeniesienia w całości lub w części wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Portalem bez konieczności uprzedniego wyrażenia Zgody przez Użytkownika lub Użytkownika firmowego.
 9. Administrator jest uprawniony do opublikowania liczby Użytkowników i Użytkowników firmowych.
 10. Administrator jest uprawniony do wysłania na adres e-mail Użytkownika lub Użytkownika firmowego, podany przy Rejestracji, wiadomości związanej z działalnością Portalu, w tym informacji o Wzajemnym zaznaczeniu.

VII. Reklamacje

 1. Nieprawidłowości w działaniu Portalu mogą być reklamowe przez Użytkownika lub Użytkownika firmowego poprzez stosowne zawiadomienie Administratora lub osoby działające w jego imieniu.
 2. Reklamacje należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres chcepoznac@chcepoznac.pl.
 3. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadkach zawiłych lub gdy rozpoznanie reklamacji nie będzie możliwe w terminie powyższym z przyczyn niezawinionych przez Administratora, Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu na rozpoznanie reklamacji.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo żądania od Reklamującego udzielenia informacji lub wyjaśnień w sytuacji, gdy wymaga tego rozpoznanie reklamacji. Wyjaśnienia lub informacje powinny być udzielone przez Użytkownika lub Użytkownika firmowego w terminie 7 dni. W przypadku uchybienia temu terminowi Administrator jest uprawniony do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Decyzja Administratora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

VIII. Środki Techniczne

 1. W celu korzystanie z Portalu konieczne jest posiadania urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej oraz przeglądarki internetowej,
 2. Administrator posługuje się plikami typu ?cookies?, które umożliwiają gromadzenie informacji związanych z korzystaniem z Portalu. Pliki "cookies" to pliki tekstowe, które zapisywane są na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających Portal, w celu zapisywania w nich informacji i danych dotyczących korzystania z Portalu. Brak obsługi plików "cookies". Brak włączonej obsług plików ?cookies? może powodować nieprawidłowości lub utrudnienia w funkcjonowaniu Portalu.

IX. Dane osobowe

 1. Poprzez Rejestrację Użytkownik i Użytkownik firmowy wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu i realizacji jego funkcji matrymonialnej, randkowej, społecznościowej oraz promocyjno - marketingowej (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 2. Dane osobowe są podawane przez Użytkownika i Użytkownika firmowego dobrowolnie.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu.
 4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisu art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to koniczne dla realizacji usług Portalu, nie dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji celu ich przetwarzania.
 6. Użytkownik i Użytkownik firmowy wyraża zgodę na powierzenie innemu podmiotowi, przez Administratora, przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisu art. 31 ust. 1 Ustawy z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 7. Użytkownik i Użytkownik firmowy wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez podmioty prowadzące obsługę administracyjną Portalu, upoważnione przez Administratora danych.
 8. Użytkownik i Użytkownik firmowy ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania ich aktualizacji oraz usunięcia.
 9. Użytkownik i Użytkownik firmowy powinien powstrzymać się od publikacji danych, o których mowa w art27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych )Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 10. Administratorem danych osobowych jest NetVestments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żelazna 69 a lok. 1, 00-871 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000493984, posiadająca nr NIP 5272708388, REGON 147062903, Kapitał zakładowy 5 000 zł.

X. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin może być zmieniony przez Administratora tylko z ważnej przyczyny. Zmiany zostaną opublikowane w postaci tekstu jednolitego wraz z informacją o ich dokonaniu.
 2. Użytkownik i Użytkownik firmowy może nie zaakceptować zmian poprzez żądanie usunięcia Konta lub Konta firmowego w terminie 7 dni. W przypadku, gdy Konto lub Konto firmowe nie zostanie usunięte przyjmuje się, że Użytkownik lub Użytkownik firmowy zaakceptował zmiany.
 3. Administrator zastrzega, że wszelkie teksty oraz elementy graficzne umieszczone przez Administratora stanowią przedmiot jego praw autorskich lub praw wynikających z licencji.
 4. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 lutego 2014 r.